The Untamed
The Untamed

The Untamed

  • TV14
  • Drama, Fantasy
  • Starring: Zhan Xiao, Yibo Wang

Wei Wuxian and good friend Lan Wangji work to solve a series of murder mysteries.